مترجم فوری از نظر عملکردی دارای ساختاری کاملا استاندارد و اصولی برای انجام سفارش های ترجمه شما عزیزان می باشد. سفارش شما در چندین مرحله ارزیابی و بازنگری می شود و در نهایت پس از تایید دبیر تخصصی دپارتمان مربوطه برای شما ارسال می شود.

به طور کلی ساختار بررسی و پردازش سفارش شما در گام های زیر انجام می شود:

 

ترجمه فوری، ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله، مترجم فوری
ترجمه فوری، ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله، مترجم فوری

 

گام اول – ارسال سفارش از سوی مشتری

در این گام، مشتری از طریق سامانه ثبت سفارش مترجم فوری، سفارش ترجمه خود را برای ما ارسال می کند.

گام دوم – بررسی اولیه متن و تعیین قیمت

سفارش مشتری برای دبیر عمومی مترجم فوری ارسال می شود. دبیر مربوطه پس از بررسی متن و ساختار نوشتاری آن ۳ انتخاب ممکن برای مشتری را تعیین و ارسال می کند. این ۳ انتخاب بدین صورت است که انتخاب اول با تحویل فوق سریع، انتخاب دوم با تحویل فوری و انتخاب سوم با تحویل معمولی خواهد بود. بدیهی است که هرچه زمان تحویل سفارش کوتاهتر باشد هزینه انجام آن نیز مقداری بیشتر خواهد بود.

گام سوم – انتخاب نحوه انجام سفارش از سوی مشتری

پس از اینکه مشتری یکی از ۳ انتخاب فوق را برای انجام سفارش در سامانه ثبت سفارش انتخاب نمود، سفارش مشتری برای دبیر عمومی مجددا ارسال می شود. در این مرحله دبیر عمومی با توجه به متن و نوع تخصص آن، آن را برای یکی از دپارتمان های مترجم فوری ارسال می کند. این دپارتمان ها شامل دپارتمان ویراستاری علمی، دپارتمان مهندسی کامپیوتر، دپارتمان مهندسی برق، دپارتمان مهندسی مکانیک، دپارتمان مهندسی شیمی، دپارتمان حقوق، دپارتمان ادبیات، دپارتمان مهندسی عمران و … می باشد.

گام چهارم – بررسی سفارش توسط دبیر تخصصی دپارتمان مربوطه

پس از اینکه سفارش مشتری برای دبیر تخصصی یک دپارتمان ارسال شد، دبیر مربوطه، آن را بررسی تخصصی کرده و برای یکی از بهترین مترجمان دپارتمان خود ارسال می کند.

گام پنجم – انجام سفارش متشری توسط مترجم و ارجا آن به دبیر تخصصی دپارتمان مربوطه

پس از اینکه مترجم، سفارش مشتری را انجام داد، آن را برای دبیر تخصصی دپارتمان مربوطه ارسال می کند تا مورد بازنگری قرار گیرد.

گام ششم – بررسی و بازنگری سفارش انجام شده توسط دبیر تخصصی دپارتمان مربوطه

در این مرحله، دبیر تخصصی دپارتمان مربوطه متن سفارش را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و در صورت نیاز آن را برای سایر دبیران تخصصی نیز ارسال می کند تا نظر کارشناسی آن ها را برای تایید کیفیت سفارش را بگیرد. اگر کیفیت سفارش مورد تایید دبیر تخصصی دپارتمان مربوطه قرار نگیرد مجددا برای مترجم ارسال می شود تا آن را اصلاح کند. (گام پنجم)

گام هفتم – ارسال سفارش به دبیر عمومی توسط دبیر تخصصی دپارتمان مربوطه

پس از اینکه دبیر تخصصی دپارتمان مربوطه، کیفیت سفارش انجام شده را تایید کرد، آن را برای دبیر عمومی مترجم فوری ارسال می کند. در این مرحله دبیر عمومی نیز مجددا کیفیت ترجمه را بررسی می کند. اگر ترجمه از کیفیت لازم برخوردار نبود برای دبیر تخصصی دپارتمان مربوطه ارسال می شود تا مورد بازبینی قرار گیرد. (گام ششم)

گام هشتم – ارسال سفارش برای مشتری

در این مرحله سفارشی که پس از دو مرحله بازنگری و بررسی تخصصی مورد تایید ترجمه فوری قرار گرفته است، برای مشتری ارسال می شود.

گام نهم – اعمال بازخورد مشتری

در این مرحله هرگونه اصلاحات و بازخوردهای منطقی مشتری که به سفارش اعمال شده باشد، مجددا مورد بازبینی دبیر عمومی قرار می گیرد و مجددا اصلاحات انجام خواهد شد.