مترجم فوری در زمینه ترجمه کتاب و پایان نامه از انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی نیز دارای چندین سال تجربه حرفه ای است که می تواند نیازهای هموطنان عزیزمان را مرتفع سازد.